Všeobecné podmínky poskytování služeb

Všeobecné Obchodní Podmínky (tento dokument, dále jen VOP) definují obchodní vztah mezi Dodavatelem a Odběratelem, pokud Smlouva či Objednávka nestanoví něco jiného. V souladu s nimi Dodavatel poskytuje Odběrateli (na základě Smlouvy či Objednávky) Služby za podmínek definovaných těmito VOP a/nebo Smlouvou nebo Objednávkou.

Objednávkou nebo uzavřením Smlouvy Odběratel schvaluje, že se se zněním VOP seznámil a souhlasí s tím, že se těmito VOP řídí smluvní vztahy mezi Dodavatelem a Odběratelem, pokud tyto VOP a/nebo Smlouva či Objednávka nestanoví jinak. VOP včetně příloh jsou nedílnou součástí Smlouvy či Objednávky a tvoří její úplný nebo dodatkový obsah. Akceptace ze strany Odběratele s VOP proběhne u písemných dokumentů vždy jejich podpisem a u elektronických Objednávek akceptace proběhne vždy v rámci objednávkového formuláře na webových stránkách Dodavatele s tím, že tato akceptace bude povinná a Dodavatel na základě této akceptace zašle na uvedený email Odběratele VOP v PDF podobě.

VOP platné od 31.10.2015 do 4.4.2017 ve formátu PDF

VOP platné od 5.4.2017 ve formátu PDF